CZ

Rychlý kontakt

JUDr. Taťána Řezníčková, CSc.
advokátka
Telefon:+ 420 233 373 864
Fax:+ 420 233 373 864
Mobil:+ 420 603 552 808
email: reznickova@seznamadvokatu.cz

Objednávka právních služeb

 1. Pro právní služby poskytované přes internet a právní služby objednané přes internet
  • PečlivÄ› vyplňte objednávkový formulář (veÅ¡keré údaje v nÄ›m uvedené slouží výhradnÄ› k poskytnutí právní služby).
  • Pokud svou objednávku zaÅ¡lete e-mailem, uveďte vÅ¡echny nezbytné údaje pro její vyřízení.
  • Bez vyplnÄ›ných údajů označených ve formuláři * nebude možné objednávku pÅ™edat k vyřízení, resp. bude nutné ji doplnit.
  • StručnÄ›, výstižnÄ› a pÅ™esnÄ› popiÅ¡te, co konkrétnÄ› potÅ™ebujete, jaký zámÄ›r sledujete, jaké podklady (listiny, informace, odkazy apod.) k vyřízení vÄ›ci pÅ™ikládáte, popÅ™. poskytnete dodatečnÄ› (e-mailem, faxem, poÅ¡tou, apod.). Pamatujte, že čím obecnÄ›jší bude VaÅ¡e zadání, tím obecnÄ›jší bude i naÅ¡e odpověď a Å™eÅ¡ení VaÅ¡eho problému.
  • V případÄ› objednávky "Konzultace" k Vaší vÄ›ci uveďte nÄ›kolik termínů, které Vám nejlépe vyhovují. Konzultaci Vám poskytneme v rozhovoru s Vámi cestou operátorů telekomunikačních sítí nebo pÅ™i osobní schůzce na pÅ™edem určeném místÄ›.
  • Zvolte cenu objednané služby (kód PS), popÅ™. zálohu na ni. Máte možnost si zvolit i nÄ›který ze zvýhodnÄ›ných paušálů (kód PPS), jehož volbu budeme pÅ™i kalkulaci ceny za poskytnutí právní služby plnÄ› respektovat.
  • Úplným a pÅ™esným vymezením objednané právní služby a úhradou přísluÅ¡né částky ovlivníte rychlost vyřízení Vaší objednávky. Proto máte možnost již v objednávce uvést variabilní symbol, pod kterým uhradíte zvolenou cenu objednané služby, popÅ™. zálohu na ni nebo zvýhodnÄ›ný paušál.
 2. Potvrzení o doručení objednávky s číslem Vaší objednávky Vám zašleme obratem.
 3. Vyhodnocení a přijetí objednávky k vyřízení
  • Po vyhodnocení obsahu doručené objednávky obdržíte potvrzení o pÅ™ijetí objednávky k vyřízení, potvrzení zvolené ceny objednané právní služby nebo kalkulaci ceny, která odpovídá skutečnému zadání. Číslo Vaší objednávky použijete jako variabilní symbol pÅ™i úhradÄ› ceny služby (identifikace platby), pokud jste si sami v objednávce nezvolili jiný variabilní symbol Vaší platby.
  • Pokud jste si vyžádali doručení faktury a poskytli jste úplné fakturační údaje, současnÄ› Vám v příloze zaÅ¡leme vyúčtování služby.
  • Potvrzení o pÅ™ijetí objednávky "Konzultace" k vyřízení bude navíc obsahovat dva termíny, které Vám budeme rezervovat po dobu 48 hodin. Pokud v této lhůtÄ› nepotvrdíte žádný z tÄ›chto termínů, budou uvolnÄ›ny pro další zájemce. Vámi potvrzený termín konzultace je závazný. Nebude-li z Vaší strany dodržen nebo ho zrušíte 24 (a ménÄ›) hodin pÅ™ed plánovaným začátkem, přísluší nám storno ve výši 50 % ceny objednané konzultace.
  • Bude-li to s ohledem na obsah konkrétní objednávky potÅ™ebné, budete vyzváni k doplnÄ›ní informací nezbytných pro poskytnutí objednané právní služby, resp. dalších skutečností důležitých pro vyřízení Vaší konkrétní vÄ›ci (napÅ™. způsob dodání nezbytných podkladů, odhad rozsahu právních služeb, způsob realizace, doručovací, platební či jiné podmínky apod.).
  • K vyřízení nepÅ™ijmeme objednávku jiných než poskytovaných právních služeb, dále pak objednávku neúplnou, nesrozumitelnou, resp. s vadami, které brání jejímu vyřízení.
 4. Úhrada právních služeb předem  
  • Cena právní služby poskytované pÅ™es internet, objednané pÅ™edem pÅ™es internet nebo záloha na právní služby se hradí pÅ™edem pÅ™ipsáním částky na účet č. 183558022/0300.
  • Neuhradíte-li cenu objednané právní služby do 7 (sedmi) pracovních dnů od odeslání „Potvrzení o pÅ™ijetí objednávky k vyřízení“, bude VaÅ¡e objednávka z databáze objednávek určených k poskytnutí právní služby vyÅ™azena.
 5. Vyřízení objednávky
  • Objednanou právní službu obdržíte po uhrazení její ceny pÅ™ipsáním sjednané částky na účet č. 183558022/0300 a pÅ™iÅ™azení této platby k Vaší objednávce. VÄ›nujte proto zvýšenou pozornost správnému vyznačení variabilního symbolu Vaší platby.
  • PÅ™i splnÄ›ní vÅ¡ech podmínek můžete vyřízení Vaší objednávky očekávat v tÄ›chto lhůtách.
 6. Komunikace a doručování 
  • Komunikovat a doručovat budeme pÅ™evážnÄ› prostÅ™ednictvím elektronické poÅ¡ty (e-mailem), faxem, telefonicky. Přílohy elektronické poÅ¡ty vkládejte ve formátu DOC, RTF, XLS, PDF, JPEG, AVI, MP3, v jiném formátu po pÅ™edchozí dohodÄ›.
  • Dokladem o odeslání „Potvrzení o pÅ™ijetí objednávky k vyřízení“ a o odeslání „Vyřízení objednávky“ (poskytnutí právní služby) je protokol o odeslání naÅ¡eho e-mailu na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Očekáváme proto, že vždy potvrdíte pÅ™ijetí každé elektronické poÅ¡ty, kterou Vám k vyřízení Vaší objednávky zaÅ¡leme.
  • V odůvodnÄ›ných případech vyřízení Vaší objednávky doručíme dohodnutým pÅ™epravcem nebo jiným vhodným způsobem.

  Souhlasíte-li s poskytnutím právní služby za těchto podmínek, kontaktujte nás na  reznickova-advokat@seznam.cz nebo můžete vyplněním formuláře specifikovat Váš požadavek a  pokračovat v objednávce